MENU

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Objektif

Membina akauntabiliti Majlis melalui pengurusan sistem Belanjawan,Kewangan dan Perakaunan yang cekap dan berkesan.

Fungsi-Fungsi

  • Menerima permohonan kelulusan pelan bangunan dan CFO.
  • Mengedar permohonan ke Agensi Teknikal atau pihak yang berkenaan untuk diproses.
  • Mengawal dan memantau permohonan-permohonan yang telah diedarkan ke Agensi Teknikal.
  • Menerima balik ulasan-ulasan dari Agensi Teknikal untuk dikumpul dan diproses mengikut garis panduan yang ditetapkan Jabatan Kerajaan Tempatan.
  • Mengemukakan secara rasmi dokumen yang telah diselaraskan ke MDKL untuk kelulusan pelan bangunan dan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO).
  • Bagi projek yang bermasalah kecil Pusat Setempat (OSC) akan memanggil mesyuarat mingguan agensi teknikal dan pemaju.
  • Mengenalpasti projek sektor pembuatan untuk diberi keutamaan melalui 'coding' untuk fail serta pemantauan khas mengikut tatacara yang telah disediakan oleh Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan (KPKT).
  • Memaklumkan status permohonan ke KPKT dan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dari semasa ke semasa dalam borang khas.
  • Merujuk projek yang bermasalah ke OSC negeri.
  • Menyediakan laporan bulanan status kelulusan, analisis masalah dan beri cadangan pembaikan ke KPKT dan PBN.