MENU

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

Objektif

Mewujudkan pembangunan yang mampan melalui kelulusan pelan perancangan pembangunan tanah serta menyediakan kemudahan rekreasi untuk meningkatkan keselesaan kualiti kehidupan awam.

Fungsi-Fungsi

  • Memproses permohonan kebenaran merancang pelan susunatur, kebenaran merancang tanah, merancang perubahan kegunaan tanah, pelan landskap dan pelan alamat.
  • Menyediakan asas rujukan dan melaksanakan mengenai perancangan Bandar terhadap masalah dan isu-isu Perbandaran.
  • Membuat ulasan permohonan tukar syarat tanah, pecah sempadan tanah, menyatukan tanah.
  • Penwartaan keluasan kawasan MDKL.
  • Menyediakan pelan-pelan pembangunan, data-data dan maklumat dalam sistem GIS.
  • Mengawasi masalah setinggan dan kilang-kilang haram.